Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 400zł!

Regulamin obowiązujący do 2014.12.24

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (RQSZ Artur Kusz, ul.Franciszka Sokoła 20/12, 81-603 Gdynia). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

  1. Sklep e-felina.pl jest prowadzony przez firmę:
RQSZ Artur Kusz
ul.Franciszka Sokoła 20/12
81-603 Gdynia
NIP: 5861606586, REGON: 221040050,
nr wpisu do ewidencji: 5861606586

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

KONTO BANKOWE: 92 2490 0005 0000 4600 9426 2885
   1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkała, lub mająca siedzibę na terenie Polski dalej nazywana „Klientem”.
   2. Zamówienia można składaż 24 godziny na dobę.
   3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
   4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
   5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
   6. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.
   7. W okresie dziesiąciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. Oświadczenie o odstąpieniu proszę wysyłać pocztą tradycyjną na adres RQSZ Artur Kusz, ul Franciszka Sokoła 20/12, 81-603 Gdynia lub za pomocą e-maila na adres sklep@e-felina.pl.
   8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Salon Felina, Centrum Riviera, ul.K.Górskiego 2, 81-304 Gdynia.
   9. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają Klienta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez RQSZ Artur Kusz świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
   10. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji produktu zakupionego w e-felina.pl prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@e-felina.pl lub telefoniczny pod numerem 534 33 54 62. Przekażemy drogą mailową lub telefoniczną wszystkie informacje dotyczące sposobu zgłoszenia reklamacji. Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należy wysłać, lub dostarczyć osobiście na poniższy adres: Salon Felina, Centrum Riviera, ul.K.Górskiego 2, 81-304 Gdynia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 30 dni kalendarzowych. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.
   11. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
   12. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
   13. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
   14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.e-felina.pl/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
   15. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu e-felina.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
   16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 2014.03.18 – Gdynia 2014.03.18